• Fidesz-KDNP 50%
  • MSZP 10%
  • Jobbik 3%
  • Együtt 8%
  • LMP 1%
  • DK 6%
  • Más párt 3%

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Adatkezelő

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. közös honlapján (a továbbiakban: weboldal) kizárólag a webáruház használatakor szükséges a felhasználónak adatait megadni az alábbi szabályok figyelembevételével.

A kezelt adatokat a Századvég Politikai Iskola Alapítvány által működtetett Századvég Kiadó (a továbbiakban: Adatkezelő) kizárólag a vásárlással vagy hírlevél küldéssel összefüggésben kezeli, azokat harmadik személy részére nem továbbítja.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatokat csak a Századvég webáruházából történő vásárlás, illetőleg hírlevél küldéshez szükséges mértékig és időtartamig tárol és dolgoz fel. A felhasználó adatait önkéntesen adja meg, mellyel hozzájárul azok Adatkezelő általi adatkezeléséhez.

Az Adatkezelő tevékenysége során mindvégig figyelemmel van az irányadó jogszabályokra és azok betartásával jár el.

 

Az Adatkezelő adatai:

Századvég Kiadó

cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.

kapcsolattartó: Tóth Krisztián koordinátor

elérhetőség: kiado@szazadveg.hu

Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozók igénybevételére, melyek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

Adatkezelés célja, módja, kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja a Századvég webáruházában vásárlás dokumentálása, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az Adatkezelő a felhasználó által megadott, egyedi azonosítást lehetővé nem tevő adatok feldolgozásával szolgáltatásai fejlesztése érdekében vásárlói statisztikákat készít.

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó vásárlása során adatai megadásával hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, a felhasználó, mint adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Regisztráció és vásárlás a weboldalon

A weboldalon való vásárlás nem kötött regisztrációhoz. A vásárlás során megadott adatok a vásárlás, postázás és számlázás céljából szükségesek. (számlázási és szállítási adatok: név, e-mail, cím, telefonszám, cégek esetén adószám) Az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérése szerinti időn belül törlésre kerülnek.

 

Látogatói adatok

A weboldal látogatása során a látogatói adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása céljából.

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását, mint külső szolgáltató, a Google Analytics szervere biztosítja. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebben a www.google-analytics.com oldalon lehet olvasni.

 

Jogorvoslat lehetőségek

1. Kapcsolatfelvétel

A weboldal felhasználói a Kapcsolat menüpont Századvég Kiadónál található elérhetőségeken tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik módosítását, illetve törlését.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amennyiben jogorvoslattal kíván élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Cookie-k

A www.szazadveg.hu weboldal cookie-kat használ, melyek használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját az alábbi rész tartalmazza.

 

Mi a cookie?

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük "cookie"-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. 

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

A cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

  • Néhány speciális szolgáltatás, például a hibás űrlap kitöltés során helyesen megadott adatok megjegyzése, hogy így a felhasználónak ne kelljen ismét begépelnie a helyes adatokat, ez a szolgáltatás nem működhetne ezek nélkül a cookie-k nélkül.
  • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
  • Mérik, hogy hány ember, milyen időtartományban, milyen földrajzi helyről tekinti meg a honlapot, azért, hogy biztosítani tudjuk a honlapunk optimális teljesítményéhez szükséges kapacitást.
  • Adatokat elemeznek a felhasználói élmény továbbfejlesztése érdekében, hogy segítsenek megérteni, az emberek hogyan használják a weboldalt.

 

Hogyan törölhetők a cookie-k?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. 

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. 

További információt a cookie-kra vonatkozóan a www.aboutcookies.org weboldal tartalmaz, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.  

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről a készülék használati útmutatója nyújt iránymutatást.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával a felhasználó elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát a felhasználó elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

 

Látogatottsági statisztika

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), a felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával a felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben a felhasználó valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozás nyújt bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/